ASIGURĂRILE PE ÎNŢELESUL TUTUROR

25 noiembrie 2013, ora 17:35, in categoria Asigurari

Asigurările, ca formă de contract de preluare a riscului, au apărut în perioada dezvoltării comerţului pe ape, ca o necesitate pentru ajutorarea familiilor marinarilor plecaţi pe mare, dar şi pentru a acoperi o parte din pierderile negustorilor care îşi pierdeau mărfurile în cazul scufundării corăbiilor sau datorită atacurilor piraţilor. La început, toţi cei care plecau pe mare, cotizau la un fond de rezervă – fie marinarii, fie negustorii. În funcţie de valoarea mărfii transportate, se stabilea un preţ pentru negustori, marinarii având o cotizaţie fixă, iar suma pe care o primea familia era deasemeni fixă şi aceeaşi pentru toţi.
CE REPREZINTĂ ASIGURĂRILE ŞI LA CE FOLOSESC?
Asigurarea este o formă de protecţie bazată pe un contract, prin care o persoană fizică sau juridică, care se va numi asigurat, cedează anumite riscuri unei persoane juridice – asigurator, plătind acestuia o sumă de bani numită primă de asigurare. Asigurătorul se obligă prin acest contract să plătească asiguratului despăgubiri în cazul în care daunele provocate de evenimentele prevăzute în contract au loc.
DE CE SUNT UTILE ASIGURĂRILE?
Indiferent de cât de mult a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem controla tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, exemplul cel mai bun fiind însăşi natura. Riscurile acestea vor există întotdeauna. Dar mai sunt şi altele, cele legate de sănătate, activitatea profesională, şi, în cazul firmelor, riscuri privind mărfurile sau activele companiiei. De aceea este foarte bine să încercăm să transferăm riscurile asupra altcuiva, specializat şi dispus să o preia. Acestea sunt motivele pentru care au apărut serviciile sau, mai bine zis, produsele de asigurare. Serviciile de asigurare sunt oferite de companii specializate care preiau diferite riscuri în schimbul unei sume de bani. Astfel, plata unei sume îl pune pe asigurat la adăpost de problemele cauzate de accidente, fie ele auto sau de altă natură, îi poate salva firma de la problemele financiare, care i-ar putea cauza pierderi, sau chiar duce la faliment, s.a.
Cu alte cuvinte:
O asigurare nu ne garantează că lucrurile neplăcute nu se vor întâmpla. O asigurare ne ajută să trecem mai uşor – din punct de vedere financiar – peste daunele provocate de respectivele evenimente.
CUM SE CLASIFICĂ ASIGURĂRILE?
• După regimul juridic sau formă de realizare:
Asigurările prin efectul legii( cele obligatorii) : relaţiile de asigurare dintre asigurat şi asigurător sunt reglementate prin acte normative cu caracter obligatoriu (ex. PAD, RCA, CMR ).
Asigurările facultative: relaţiile de asigurare dintre asigurat şi asigurător se stabilesc prin liberul consimţământ al părţilor în baza unui contract de asigurare.
• După obiectul asigurat:
Asigurările de bunuri – au ca obiect valorile materiale, animalele, posibil a fi distruse de calamităţi naturale sau de accidente.
Asigurările de persoane – au ca obiect persoanele fizice pentru cazurile de deces, invaliditate permanentă, totală sau parţială din accident, de supravieţuire, de atingere a unei vârste, etc.
Asigurările de răspundere civilă – au ca obiect răspunderea unei persoane fizice sau juridice pentru pagubele cauzate unor bunuri aparţinând unei terţe persoane sau vătămarea acesteia.
CE ESTE CONTRACTUL DE ASIGURARE?
Contractul de asigurare se defineşte ca un act juridic prin care o persoană fizică, sau juridică, primeşte calitatea de asigurat şi se obliga să plătească o sumă de bani reprezentând prima de asigurare, persoanei juridice, numită societate de asigurare, în baza căreia acesta, în calitate de asigurător, preia asupra sa riscul ca la producerea evenimentului asigurat să plătească asiguratului, sau unui terţ (beneficiar al drepturilor rezultate din asigurare) o despăgubire, o îndemnizaţie, sau suma asigurată, în limitele stabilite de lege, sau convenite de contract.
CARE SUNT PĂRŢILE UNUI CONTRACT DE ASIGURARE?
• ASIGURĂTORUL
Este o persoană juridică (societatea de asigurări) care are ca obiect de activitate realizarea de operaţiuni de asigurare prin constituirea fondului de asigurare, contractarea asigurării, plata unor despăgubiri (în cazul asigurărilor de bunuri), acoperirea unor prejudicii provocate terţelor persoane (în cazul asigurării de răspundere civilă), plata sumei asigurate şi a altor îndemnizaţii de asigurare rezultate din asigurările de persoane.
• ASIGURATUL
Este o persoană fizica sau juridică care, în baza unor clauze dinainte stabilite şi de comun acord acceptate, intra în relaţii juridice de asigurare cu asigurătorul. În cele mai dese cazuri asiguratul este o persoană fizica sau juridică ce perfectează relaţia de asigurare în calitate de contractant, efectuează plata primelor de asigurare, în vederea constituirii fondului de asigurare, şi este îndreptăţită să solicite asigurătorului despăgubiri pentru pagubele suferite, ori suma asigurată în cazul ivirii evenimentului asigurat, având deci calitatea de beneficiar de asigurare.
• Coasiguratul
Membrii familiei Asiguratului, respectiv soţul sau soţia şi copiii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 18 ani, existenţi la momentul încheierii asigurării şi care sunt nominalizăţi în poliţa de asigurare. Coasiguraţii au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi Asiguratul în ceea ce priveşte obţinerea Indemnizăţiei de asigurare.
Dacă în poliţa de asigurare sunt menţionaţi coasiguraţi, atunci asiguratul este persoana care are vârsta cea mai mare.
• CONTRACTANTUL
Constituie o excepţie în raportul de asigurare. În această calitate se regăsesc acele persoane fizice sau juridice care au un interes în legătură cu asiguratul şi care contractează asigurarea în numele şi pentru acesta. Contractantul îşi asumă sarcina de a negocia condiţiile încheierii asigurării, semnarea contractului de asigurare (încheierea lui) şi plata primei de asigurare.
• BENEFICIARUL DE ASIGURARE
Persoană desemnată să beneficieze de suma asigurată în cazul producerii evenimentului asigurat – de regulă este însuşi asiguratul. În unele situaţii, prevăzute expres în condiţiile de asigurare, calitatea de beneficiar o pot avea şi alte persoane, specificate expres în contractul de asigurare sau numai în poliţă. În asemenea cazuri, în poliţele de asigurare se vor menţiona toţi factorii implicaţi – respectiv asigurătorul, contractantul şi, în cazul decesului asiguratului, beneficiarul sumei asigurate. De asemenea , trebuie specificată şi dovedită relaţia între contractant, asigurat şi beneficiar.
CE ESTE BROKERUL ÎN ASIGURĂRI?
Brokerul de asigurări este un specialist în ceea ce priveşte piaţa asigurărilor. Cunoscând foarte bine particularităţile pieţei, oferta de produse, contextul pieţei, tehnica de derulare a asigurărilor, brokerul poate oferi pentru clienţii săi cea mai bună soluţie dintr-o multitudine de opţiuni care pentru un novice nu par a se diferenţia prea mult.
CARE SUNT ELEMENTELE ESENŢIALE ALE UNUI CONTRACT DE ASIGURARE?
• SUMA ASIGURATĂ
Reprezintă limita maximă până la care asigurătorul îl despăgubeşte pe asigurat sau beneficiar la producerea evenimentului asigurat şi constatarea daunei. Suma asigurată se stabileşte prin contract sau poliţă de asigurare la asigurările facultative şi prin acte normative în asigurările prin efectul legii. În asigurările facultative suma asigurată se stabileşte în general de către asigurat la înţelegere cu asigurătorul. Suma asigurată poate fi şi modificată în cursul derulării contractului, prin înţelegere între părţi. La asigurările obligatorii, asiguratul nu-şi poate stabili independent suma asigurată, aceasta fiind prevăzută de actele normative care reglementează asigurarea, restrictiv sau cu alternative.
• INDEMNIZAŢIA DE ASIGURARE
Este suma ce trebuie plătită de către Asigurător conform prezentelor Condiţii de asigurare, în cazul producerii Riscurilor asigurate (de bază şi / sau suplimentare);
• PRIMA DE ASIGURARE
Prima de asigurare este suma de bani, dinainte stabilită, pe care asiguratul este obligat, în baza contractului de asigurare, sau în baza legii, să o plătească asigurătorului în schimbul preluării riscului asigurat şi a angajamentului sau de a achita asiguratului, la producerea riscului asigurat, a despăgubirii, sau a sumei asigurate cuvenite. Ea este o taxă pentru protecţia oferită de asigurător. Alte denumiri ale primei de asigurare de uzanţă în domeniul asigurărilor: cotă tarifară, prima netă, adaosul de prima şi prima brută.
• CLAUZA BONUS-MALUS
În asigurări constituie un sistem de reducere, sau majorare a primei de asigurare, pentru a stimula sau sancţiona grija ori indiferenta asiguraţilor faţă de bunurile cuprinse în asigurare.
• PAGUBĂ – DAUNĂ, AVARIE
Pagubă constituie expresia valorică a prejudiciului produs prin ivirea evenimentului asigurat la bunurile cuprinse în asigurare. La fel de bine se poate utiliza şi noţiunea de daună iar în asigurările de persoane se utilizează noţiunea de sumă asigurată sau vătămare corporală, iar în asigurările de risc financiar, noţiunea de pierdere financiară
• DESPĂGUBIREA DE ASIGURARE
Reprezintă suma acordată asiguratului de către asigurător pentru acoperirea unei pagube referitoare la bunuri sau în caz de răspundere civilă, pagubă produsă printr-un eveniment asigurat. Ea reflecta dezdăunarea de către asigurător, deci este un cost al refacerii obiectului distrus parţial sau total, sau de reparare a prejudiciului produs.
• PERIOADA DE ASIGURARE
Constituie intervalul de timp în care asigurarea este valabilă. La asigurările facultative intervalul de asigurare este de regulă un an calendaristic. La asigurările de bunuri perioadele de asigurare pot fi şi mai mici de un an (semestrial, trimestrial, lunar) sau mai mari de un an. În cazul asigurărilor de viaţă durata asigurării este mai mare de un an, ajungând după caz la 20 şi chiar 30 ani. Se pot întâlni asigurări şi cu perioade nedeterminate.
• RISC ASIGURAT
Evenimentul viitor, posibil, dar incert, pentru ale cărui urmări/consecinţe se încheie asigurarea.
• POLIŢA
Documentul emis şi semnat de Asigurător care dovedeşte încheierea contractului de asigurare.
• EVENIMENT ASIGURAT
Evenimentul definit în condiţiile contractuale, care a produs paguba asupra bunului asigurat .
Incidentul sau seria de incidente care produc Riscul Asigurat şi la apariţia cărora Asigurătorul va plăti Indemnizaţia de asigurare Asiguratului/Beneficiarului, conform Condiţiilor de Asigurare.
• FRANŞIZA
Partea din prejudiciu suportată de asigurat, stabilită ca sumă fixă sau procent din despăgubirea totală prevăzută în contractul de asigurare.
• EXCLUDERI
Situaţii în care Asigurătorul nu datorează Indemnizaţia de Asigurare deşi s-a produs Riscul Asigurat
• INTERES ASIGURABIL
Condiţia de bază pentru valabilitatea Contractului de asigurare, repezentând motivaţia financiară existentă între Asigurat şi Contractant, pe de o parte (în ceea ce priveşte interesul legitim de plaţă a primelor de asigurare) şi între Asigurat şi Beneficiar, pe de altă parte (în ceea ce priveşte interesul legitim de încasare a Indemnizăţiei de asigurare).

 

Autor: Mihaela Oanţă

 
Te invitam sa dai un like paginii de Facebook Jurnalul de Drajna: