Bacalaureat 2015

8 iunie 2015, ora 19:26, in categoria Educatie

Examenul de bacalaureat  2015 a început astăzi, 8 iunie, cu proba A – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Această probă se desfășoară în perioada 8-10 iunie 2015.

La proba A candidații intră în sala de examen,  în ordine alfabetică, conform programului afișat la avizierul liceului și pe ușile sălilor de examen.  Fiecare candidat  trebuie să prezinte comisiei documentul de identitate, iar după ce documentul este verificat, candidatul extrage un bilet cu subiectele și primește o hârtie ștampilată pentru ciornă. Candidatul are la dispozitie 15 minute pentru rezolvarea subiectelor și câte 10-15 minute pentru prezentarea răspunsurilor în fața comisiei alcătuită din doi profesori de specialitate.  Profesorii examinatori pot să intervină cu întrebări suplimentare, de regula după ce candidatul și-a prezentat răspunsurile. Examinarea se desfășoară în prezența a cel puțin 3 candidați, după cum prevede metodologia. După ce termină de prezentat subiectul și răspunde la întrebările profesorilor examinatori, candidatul predă ciorna semnată și biletul de examen.

Rezultatul la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se exprimă prin unul dintre următoarele calificative: experimentat, avansat, mediu sau începător, iar absolvenții  primesc un certificat care atestă nivelul de competență lingvistica. Eliberarea acestui certificat nu este condiționată de participarea la celelalte examene orale sau de promovarea examenelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.

Elevii nu pot contesta rezultatele pe care le obțin la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română.

În cazul în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele la examenul oral de Limba română  se consideră că nu a susținut proba respectivă, deci nu poate promova bacalaureatul.

În perioada 10 – 12 iunie 2015 are loc proba B – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.

În perioada 15 – 19 iunie 2015 are loc proba D – Evaluarea competenţelor digitale.

La această probă candidații sunt repartizați în săli, în ordine alfabetică, câte unul la calculator. Asistenții verifică documentul de identitate al fiecărui candidat aflat în sală. La finalul probei, candidații vor preda asistenților foile pe care au rezolvat subiectul și vor furniza comisiei un folder în care vor memora produsele software obținute prin rezolvarea subiectelor propuse, precum și un fișier în care vor nota răspunsuri la eventualele întrebări conținute în subiecte. Acestea constituie documente de examen.

Lucrările scrise și produsele informatice elaborate de candidați sunt evaluate de  doi examinatori. Fiecare evaluator acordă un punctaj exprimat printr-un număr întreg cuprins între 0 și 100. Punctajul final al fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică a punctajelor celor doi examinatori, rotunjită la cel mai apropiat întreg.

În funcție de punctajul obținut, se va stabili nivelul de competență digitala a candidatului: utilizator începător, utilizator de nivel mediu, utilizator avansat sau utilizator experimentat.

Ultima probă practică –orală are loc în perioada 22 – 26 iunie, proba C -2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Candidații sunt repartizați în săli, în ordine alfabetică, câte unul în bancă. La ora stabilită pentru începerea probei, textul înregistrat pe o casetă sau pe un CD este audiat de două ori. Pe măsură ce audiază textul, elevii încep rezolvarea subiectelor. La expirarea timpului acordat pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenți şi atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

Rezultatul obținut de fiecare candidat la această probă se stabileşte de către cei doi examinatori, după susținerea de către candidat a tuturor tipurilor de probe. Rezultatul evaluării competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internaţională nu se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Acesta este stabilit în urma desfăşurării evaluării, se trece pe diploma de bacalaureat şi pe certificatul de competenţă lingvistică în limba de circulaţie internaţională.

Probele scrise încep  în data de 29 iunie 2015 cu proba E) a) -Limba şi literatura română, continuă pe 30 iunie 2015 cu proba E)b) – Limba şi literatura maternă ,  1 iulie 2015 proba E)c) – Proba obligatorie a profilului și 3 iulie 2015 – proba E)d) Proba la alegere a profilului şi specializării.

Afişarea rezultatelor se face pe data de 6 iulie 2015 până la ora 12:00. Depunerea contestaţiilor se face în aceeași zi, după afișarea rezultatelor, între orele 12:00 și 16:00.

În perioada 7 – 9 iulie 2015 se rezolvară contestaţiile, iar pe data de 10 iulie 2015 se afișează rezultatele finale.

La toate probele de examen elevii nu a voie cu manuale, dicționare, memoratoare, notițe, însemnări, care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare.

Absolvenții care nu respectă regulile și încearcă să copieze sunt dați afară din examen de către președintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Candidații care au fost eliminați de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de frauda, nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați “eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră ca acești candidați nu au promovat examenul de bacalaureat.

Pentru a promova examenul de bacalaureat absolvenții de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să susțină probele de evaluare a competențelor, să susțină toate examenele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea, iar media probelor scrise să fie cel puțin 6.

Candidații care nu reușesc să promoveze examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie mai au o șansă în sesiunea august-septembrie.

Calendarul celei de-a doua sesiuni este următorul:

13 – 17 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18 -19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

20 – 21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale

 

AUTOR: Andreea Văcărelu

 
Te invitam sa dai un like paginii de Facebook Jurnalul de Drajna: